روستای ده‌برآفتاب را بیشتر بشناسیم-فسمت سوم-تجزیه و تحلیل آماری

جزیه و تحلیل آماری


 1. گروههای پنج ساله سنی جمعیت به تفکیک زن و مرد
  2. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  3. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  4. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  5. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  6. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد


میانگین سنی جمعیت در روستای ده‌برآفتاب 23/5 درصد است و میانه سنی بین 17 و 18 قرار دارد. بیشترین تعداد جمعیت مردان در سنین 11 و 12 سالگی با 21 نفر و در بین زنان در سن 12 سالگی با 24 نفر جمعیت می‌باشد. بین سن 5 ساله تا 25 ساله بیشترین تعداد جمعیت قرار دارد و رشد جمعیت از سن پنج ساله به پائین سیری نزولی دارد که نشانه موفقیت آمیز بودن سیاست تنظیم خانواده می‌باشد و از بالا رفتن میزان آگاهی مردم حکایت می‌کند. آنچه از مشاهده این هرم سنی حاصل می‌شود این است که تفاوت چشمگیری میان سنین 4-0 ساله و بقیّه سنین وجود دارد همچنانکه در هر گروه سنی، در هر ردیف جنسی تعداد نسبتاً برابری وجود دارد ولی از چهار سال پیش میزان زاد و ولد به شدت کاهش پیدا کرده است و این میزان در بین گروه 5-9 ساله و بالاتر زیادتر بوده و در بیشترین موردی که به چشم می‌خورد گروه سنی 10- 14 ساله و 15-19 ساله است که به دوران بعد از انقلاب اسلامی‌مربوط می‌شود که حاصل رشد بهداشت و تشویق مردم از جانب دولت به زاد و ولد بیشتر جهت تأمین نیروی مورد نیاز برای ادامه جنگ و دست کشیدن از سیاستهای کنترل جمعیت زمان قبل از انقلاب می‌باشد و کاهش جمعیت در بین سنین 4-0 ساله می‌تواند به دلیل از سرگیری سیاستهای کنترلی جمعیتی است که دولت جمهوری اسلامی‌شروع کرده و نمود آنرا در این روستا ملاحظه می‌کنیم و به گفته مدیر مرکز بهداشت روستا تقریبا تمامی‌کسانی که( مردان) بیشتر از چهار، پنج فرزند داشته اند وازکتومی‌شده اند و در یک روز تنها 15 نفر وازکتومی‌شدند و بقیه نیز چه زن و چه مرد با استفاده از روشهای جلوگیری از تولد فرزند از رشد جمعیت جلوگیری کرده اند

 

«تجزیه و تحلیل آماری»


 1. گروههای پنج ساله سنی جمعیت به تفکیک زن و مرد
  2. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  3. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  4. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  5. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  6. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد


میانگین سنی جمعیت در روستای ده‌برآفتاب 23/5 درصد است و میانه سنی بین 17 و 18 قرار دارد. بیشترین تعداد جمعیت مردان در سنین 11 و 12 سالگی با 21 نفر و در بین زنان در سن 12 سالگی با 24 نفر جمعیت می‌باشد. بین سن 5 ساله تا 25 ساله بیشترین تعداد جمعیت قرار دارد و رشد جمعیت از سن پنج ساله به پائین سیری نزولی دارد که نشانه موفقیت آمیز بودن سیاست تنظیم خانواده می‌باشد و از بالا رفتن میزان آگاهی مردم حکایت می‌کند. آنچه از مشاهده این هرم سنی حاصل می‌شود این است که تفاوت چشمگیری میان سنین 4-0 ساله و بقیّه سنین وجود دارد همچنانکه در هر گروه سنی، در هر ردیف جنسی تعداد نسبتاً برابری وجود دارد ولی از چهار سال پیش میزان زاد و ولد به شدت کاهش پیدا کرده است و این میزان در بین گروه 5-9 ساله و بالاتر زیادتر بوده و در بیشترین موردی که به چشم می‌خورد گروه سنی 10- 14 ساله و 15-19 ساله است که به دوران بعد از انقلاب اسلامی‌مربوط می‌شود که حاصل رشد بهداشت و تشویق مردم از جانب دولت به زاد و ولد بیشتر جهت تأمین نیروی مورد نیاز برای ادامه جنگ و دست کشیدن از سیاستهای کنترل جمعیت زمان قبل از انقلاب می‌باشد و کاهش جمعیت در بین سنین 4-0 ساله می‌تواند به دلیل از سرگیری سیاستهای کنترلی جمعیتی است که دولت جمهوری اسلامی‌شروع کرده و نمود آنرا در این روستا ملاحظه می‌کنیم و به گفته مدیر مرکز بهداشت روستا تقریبا تمامی‌کسانی که( مردان) بیشتر از چهار، پنج فرزند داشته اند وازکتومی‌شده اند و در یک روز تنها 15 نفر وازکتومی‌شدند و بقیه نیز چه زن و چه مرد با استفاده از روشهای جلوگیری از تولد فرزند از رشد جمعیت جلوگیری کرده اند.


جمعیت بر حسب میزان تحصیلات


از مجموع 929 نفر که بالاتر از 6 سال سن دارند،14/32 درصد بیسواد، 2/69 درصد سواد قدیمی،6/99 درصد دارای سواد در حد نهضت،27/12 درصد سواد ابتدایی،22/5 درصد دارای سواد دوره راهنمایی،22/17 درصد دارای تحصیلات متوسطه و 3/66 درصد از افراد دارای تحصیلات عالی می‌باشند. میزان باسوادی که حاصل تقسیم تعداد باسوادان به جمعیت 6 ساله و بالاتر است و به صورت درصد بیان می‌شود85/68 درصد می‌باشد و میزان اشتغال به تحصیل که جمعیت شاغل به تحصیل بر جمعیت 6 ساله و بیشتر تقسیم می‌شود و به صورت درصد بیان می‌شود30/36 درصد است.

 

 


جمعیت بر حسب نوع شغل به تفکیک زن و مرد


این شاخص که نشان دهنده این است که یک نفر از جمعیت فعال تکلف چند نفر را در یک جامعه بر عهده دارد.این شاخص در مقایسه با نسبت بستگی کشور ایران که معادل0/094 094/0 می‌باشد حدود0/016 کمتر است


از مجموع جمعیت سرشماری شده بر حسب نوع شغل، 266 نفر از مردان معادل6363/53 درصد و 149 نفر از زنان معادل38/4 درصد به تحصیل اشتغال دارند و از مجموع 496 نفر مرد8/67 درصد یعنی 43 نفر کشاورز از مردان 32 نفر یعنی 6/45 درصد کارمند و از زنان 15 نفر یعنی3/86 درصد از زنان کارمندند. 22 نفر از مردان یعنی4/43 درصد از آنان کار آزاد دارند و 21 نفر یعنی4/23 درصد از مردان در حال گذراندن دوره خدمات هستند و 20 نفر از مردان معادل4/03 درصد بیکار و10/05 درصدد از زنان یعنی 59 نفر بیکارند. 19 نفر نظامی‌معادل3/83 درصد، از مردان 17 نفر معلم یعنی3/43 درصد و 3 نفر زن معلم یا 77 درصد معلمند. از مردان 16 نفر معادل 3/22 درصد دانشجو و از زنان 3 نفر معادل77 درصد دانشجو، از مردان 12 نفر معادل درصد از کارافتاده و از زنان 16 نفر معادل4/12 درصد ازکارافتاده و ازمردان 12 نفر معادل 2/42 درصد کارگر وجود دارد. 6 نفر دامدار مرد معادل1/21 درصد، یک نفر دکتر مرد معادل 2 درصد، 2 نفر بنا معادل4 درصد، 7 نفر راننده مرد معادل1/41 و 163 نفر زن معادل42/01 درصد خانه دار هستند.


با محاسبه ضریب(باز) تکفل که با احتساب جمعیت فعال از نظر اقتصادی سنجیده می‌شود و عمده فعالیتهای اقتصادی که در روستای ده‌برآفتاب ذکر شده اند عبارتند از : کشاورزی، کاراداری،(کارمندی) آزاد، نظامی‌، معلمی‌، کارگری، دامداری، پزشکی، بنایی، رانندگی و با فرمول زیر محاسبه می‌گردد و نشان می‌دهد که این میزان0/58 است.


جمعیت بر حسب ازدواج به تفکیک زن و مرد


متوسط سن ازدواج که از ضرب تعداد ازدواجها در سن وقوع آنها و تقسیم جمع آنها بر تعداد ازدواجهای واقع در کلیه سنین بدست می‌آید، نشان می‌دهد که متوسط سن ازدواج در روستای ده‌برآفتاب برابر 18/ 18 می‌باشد. بعنوان نمونه :


و لازم به ذکر است برای تعیین متوسط سن ازدواج فقط اولین مد نظر می‌باشد.

توزیع فراوانی متأهلینی که با همسر خود نسبت فامیلی دارند


از مجموع 35 نفر مرد ازدواج کرده که با همسر خود نسبت فامیلی دارند 19 مورد ی54/29 درصد آنان با دختر عموی خود وصلت کرده اند که بیشترین مورد را به خود اختصاص داده و 6 مورد با دختر خاله یا17/14 درصد، با دختر عمه 3 مورد یا8/57 درصد و ازدواج با دختر دایی در مرتبه دوم قرار دارد با 20 درصد از 35 ازدواج.


لازم به ذکر است که بیشتر این ازدواجها مربوط به دوران قبل از انقلاب و تا اوایل انقلاب است که به دلایل گوناگون ازدواجها بصورت درون گروهی کاسته شده است که در این مورد نقش مدیر مرکز بهداشت روستا در آگاه کردن مردم نسبت به مضرات ازدواجهای فامیلی شایان توجه است.


توزیع فراوانی جمعیت بر حسب دفعات ازدواج


حداقل یک بار ازدواج منظور بوده که شامل تمامی‌افرادی می‌شود که تاکنون ازدواج کرده اند. چه آنهایی که اکنون با همسر خود زندگی می‌کنند و چه آنهایی که به علت مرگ همسر یا طلاق یا متارکه بصورت مجردی زندگی می‌کنند که 152 مرد یکبار ازدواج، 16 مرد دو بار ازدواج، 7 مرد با سه مرتبه ازدواج و یک نفر نیز با بیش از سه بار ازدواج یعنی 5 بار ازدواج کرده است که مجموع مردان 176 نفر و از زنان 154 نفر یکبار ازدواج، چهار نفر دو بار ازدواج، یک نفر با سه بار ازدواج ثبت گردیده است. که در این دو مورد بیشترین مورد را یکبار ازدواج در مردان با 86/36 درصد و زنان با96/86 درصد به خود اختصاص داده که در مجموع 91/34 درصد ازدواجهای با یکبار را به خود اختصاص داده است.
توزیع فراوانی جمعیت بر حسب نوع بیماریهای اظهار شده به تفکیل زن و مرد
بنابر آنچه اظهار شده از مجموع 1051 نفر جمعیت سرشماری شده 123 نفر اظهار بیماری کرده اند که 67 نفر مرد و 56 نفر زن بوده اند و در بین مردان شایع ترین بیماری ها کمر درد و مصدومیت بر اثر مواد شیمیایی زمان جنگ بوده که 8 نفر اظهار داشته اند ناراحتی قلبی با 7 مورد، چشم درد با 6 مورد و نابینایی و معلولیت جسمی‌با 5 مورد بیان شده اند. کلیه درد و ناراحتی معده در رتبه بعدی جای گرفته که 4 نفر از این بیماریها اظهار ناراحتی کرده اند دیگر بیماریها ناراحتی اعصاب، دستگاه تنفس، تالاسمی، دیسک کمر، دیابت و معلولیت ذهنی و ناشنوایی، بیماری روانی و گواتر هر کدام با 2 مورد ثبت شده اند. در مورد زنان نیز معلولیت جسمی‌و کلیه درد هر کدام با 6 مورد بیشترین زقم را بخود اختصاص داده بعد از اینها فشار خون و گواتر و سردرد و با 5 مورد، چربی بالای خون و چشم درد با یک مورد، دیابت سه مورد، نابینایی، چشم درد ناراحتی قلبی، اعصاب، معده درد، تالاسمی، دیابت، با سه مورد در مرتبه بعدی قرار دارند. پا درد و کم خونی با دو مورد و بقیه بیماریها هر کدام با یک مورد ناراحتی ثبت شده اند.


توزیع فراوانی مسکن بر حسب نوع آن


در مورد مسکن رایگان لازم به توضیح است که تعداد 15 دستگاه توسط ادارات دولتی بنا شده اند که از این 15 دستگاه 7 دستگاه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌برای خانواده های شهدا( والدین و فرزندان شهدا)، 2 دستگاه توسط سازمان بهزیستی و 6 دستگاه توسط کمیته امداد امام احداث گردیده.


توزیع فراوانی اتاقهای موجود در روستای ده‌برآفتاب


این رقم در آمارگیری سال 55 برای کل ایران1/261 برای شهرها 1/37و برای روستاها 1/17 بوده است و میانگین اتاق برای هر خانوار3/11 می‌باشد.


توزیع فرواوانی حمام و آشپزخانه در روستای ده‌برآفتاب


چنین نشان می‌دهد که از مجموع 155 خانوار روستای ده‌برآفتاب تعداد 115 خانوار( منزل) دارای حمام بوده اند که74/19 درصد از 155 منزل را تشکیل می‌دهد. همچنین از 155 منزل 92 منزل دارای اتاقی جداگانه جهت آشپزخانه بوده اند که59/35 درصد از کل منازل را تشکیل می‌دهد. همچنین لازم به ذکر است که تمامی‌خانوارهای روستای ده‌برآفتاب دارای مستراح می‌باشند. در این روستا وجود حمام عمومی‌لازم بنظر نمی‌رسد کسانی که فاقد حمام هستند غالباً از حمام همسایه ها یا فامیل خود استفاده می‌کنند.

 


فراوانی مهاجرین بر حسب سن به تفکیک زن و مرد در ده سال گذشته(75-65)
درون کوچی تنها دو نفر بوده که از یاسوج به روستای ده بر آفتاب وارد شده اند و به دلیل نداشتن مسکن مهاجرت کرده اند.از اطلاعات ارائه شده چنین بر می‌آید که در طی 10 سال گذشته یعنی از سال 1365 لغایت سال 1375 در مردان کمتر از 15 سال مهاجر دیده نمی‌شود ولی در زنان بین سن 15-12 سالگی در طی 10 سال گذشته 5 نفر مهاجرت کرده اند که31/25 درصد از جمعیت زنان مهاجر و8/62 درصد از کل مهاجرین را تشکیل می‌دهند. در سن 18-15 سالگی 13 نفر مرد به عبارتی 30/95 درصد از مهاجرین مرد و6 نفر زن که37/5 درصد از جمعیت مهاجر را تشکیل می‌دهند که در سن18-15 سالگی کل مهاجرین19نفر که32/76 درصد از کل مهاجرین بوده اند. در سن 21-18 سالگی 17نفر ک32/29 درصد از جمعیت مهاجر را تشکیل می‌دهند. از میان جمعیت 24-21 ساله 4 نفر مرد که9/52 درصد مهاجرین مرد و 2 نفر زن ک12/5 درصد از جمعیت مهاجرین زن هستند 24-21 ساله 6 نفر که مجموع10/34 درصد مهاجرین را تشکیل می‌دهند. در جمعیت 27- 24 ساله تعداد مهاجرین مرد7 نفر که16/67 درصد مهاجرین مرد را تشکیل می‌دهند و از بین زنان در همین سن1نفر ک6/25 درصد از مهاجرین زن را تشکیل می‌دهند و کل مهاجرین در سن 27-24 ساله 8 نفر که 13/89درصد مهاجرین در این سن هستند. در سن 30-27 سالگی مهاجرین مرد سه نفر که7/14 درصد مهاجرین مرد در این سن بوده اند و در این سن از زنان مهاجر دیده نمی‌شود. کل مهاجرین طی 10 سال گذشته 58 نفر بوده اند که 42 نفر مرد و 16 نفر زن بوده اند که 72/14 درصد مرد و 27/16 درصد زن بوده اند.
توزیع فراوانی مهاجرین بر حسب سال مهاجرت به تفکیل زن و مرد در ده سال گذشته(75-65)
محاسبه نتایج نشان می‌دهد که در سال 66-65 از جمعیت مردان یک نفر 2/38 درصد،در سال 67-66 دو نفر 4/76 درصد، در سال 68-67 دو نف4/76 درصد، در سال 69-68 هفت نفر مرد 016/67 درصد،در سال 70-69 ازمردان مهاجری وجود ندارد و در سال 71-70 دو نفر مرد4/76 درصد، در سال72-71 شش نفر مرد که 14/29 درصد از مهاجرین را تشکیل می‌دهند. در سال 73-72 پنج نفرمهاجر مرد که11/9 درصد مهاجرین مرد است. در سال 74-73 هشت نفر مرد ک19/05 درصد، در سال 75-74 نه نفر مرد مهاجر که21/43درصد از مهاجرین را تشکیل می‌دهد. در بین زنان در سال 66-65 سه زن براب18/75 درصد، در سال 67-66 دو نفر براب12/5 درصد در سال 68-67 یک نفر براب6/25 درصد، در سال 69-68 یک نفر براب6/25 درصد در سال 71-70 مهاجر وجود ندارد. در سال 72-71 نیز مهاجر زن وجود ندارد. در سال 73-72 دو نفر زن براب12/5 درصد، در سال 74-73 یک نفر برابر مهاجرین زن و مرد دیده می‌شود که در مردان تعداد مهاجرین بین 1 تا 9 در نوسان بوده در حالی که در بین زنان حداقل 1 و حداکثر 4 نفر مهاجر بوده اند. در بین جمعیت زنان از سال 65 لغایت 75 در تعداد مهاجرین نظم بخصوصی مشاهده نمی‌شود ولی در بین مردان می‌توانیم بگوییم که سیر صعودی دارد. در سال 65، 1 نفر و در سال 75 به 9 نفر رسیده ولی در بین زنان در سال 65، 3 نفر زن مهاجر و در سال 75، 4 نفر مهاجر دیده می‌شود.


فراوانی مهاجرین بر حسب میزان سواد به تفکیک زن و مرد


از نتایج چنین بر می‌آید که از مردان مهاجر 3 نفر از آنان دارای سواد ابتدایی 7 نفر راهنمایی 21 نفر دیپلم و 11 نفر دارای تحصیلات عالی بوده اند و بیشترین مهاجرین 50 درصد از مهاجرین مرد دیپلمه بوده اند و از بین زنانی که مهاجرت کرده اند 6 نفر دارای تحصیلات ابتدایی که37/5 درصد از مهاجرین زن را تشکیل می‌دهد و 8 نفر دارای تحصیلات راهنمایی که 50 درصد مهاجرین زن را تشکیل می‌دهند و در دوره دیپلمه و عالی هر کدام تنها یک نفر بوده اند که هر کدام6/25 درصد مجموعه زنان مهاجرند.مقایسه این دو گروه چنین نشان می‌دهد که بیشترین زنان مهاجر کسانی بوده اند تحصیلات راهنمایی داشته اند. در مردان کسانی که دارای دیپلم بوده اند بیشترین تعداد مهاجرین را تشکیل می‌دهند. همچنین این میزان در بین زنان و مردان بصورت معکوس هستند. به این ترتیب که در مردان هر چه سواد بیشتر باشد مهاجرین بیشترند در حالی که در بین زنان هر چه سواد کمتر باشد میزان مهاجرت بیشتر است.


توزیع مهاجرین بر حست علّت مهاجرت به تفکیک زن و مرد


در بررسی دلایل مهاجرت مشاهده می‌کنیم که از مردان یک نفر به دلیل ازدواج مهاجرت کرده که 2/38 درصد از جمعیت مزبور را تشکیل می‌دهد و 15 نفر برای ادامه تحصیل که35/72 درصد از این افرادند و 13 نفر برای کار که معادل95/30 درصدند 11 نفر برای گذراندن خدمت سربازی که معادل 26/19 درسد می‌باشد یک نفر بدلیل نداشتن مسکن و یک نفر به دلیل اشتغال همسر خود مجبور به مهاجرت شده اند و از زنان 11 نفر بدلیل ازدواج که 68/75 درصد از مهاجرین زن می‌باشند. 4 نفر بدلیل ادامه تحصیل و 1 نفر بدلیل کار مهاجرت کرده اند. در مقایسه این دو جنس می‌بینیم در مردان بیشترین مورد ادامه تحصیل ذکر شده و بعد از آن که کار و سربازیست ولی در زنان بیشترین رقم مربوط به ازدواج می‌باشد و در مجموع ادامه تحصیل بیشترین مورد را به خود اختصاص داده با 19 مورد و32/76 درصد، بعد از آن کار با 14 مورد و24/4 درصد بعد از آن ازدواج با 12 مورد و20/69 درصد و سربازی با 11 مورد و18/97 درصد.


توزیع فراوانی مهاجرین بر حسب نوع شغل قبل از مهاجرت به تفکیک زن و مرد


چنین نشان می‌دهد که از مجموع 58 نفر مهاجر که 42 نفر مرد و 16 نفر زن بودند از مردان 29 نفر قبل از مهاجرت به تحصیل اشتغال داشتند ک69/04 درصد از مهاجرین مرد هستند و از مردان 8 نفر کارمند معادل19/04 درصد،2 نفر نظامی‌معادل4/76 درصد، 2 نفر سرباز معادل4/76 درصد، 1 نفر دندانپزشک معادل2/38 درصد. از زنان نیز 14 نفر محصل معادل78/5 درصد، 2 نفر خانه دار معادل 12/5 درصد بوده اند و از کل جمعیت زن و مرد 43 نفر محصل معادل74/87 درصد، 8 نفر کارمند معادل 13/79 درصد، 2 نفر خانه دار معادل3/45 درصد، 2 نفر نظامی‌ معادل3/45 درصد، 2 نفر سرباز معادل 3/45 درصد، 1 نفر دندانپزشک معادل1/72 درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دادند

روستای ده‌برآفتاب را بیشتر بشناسیم-فسمت دوم-روابط میان خانواده ها

روابط میان خانواده ها ، خویشاوندان و همسایگان و...

 

      روستای ده برآفتاب همانند سایر نقاط روستایی ایران موقعیتی سنتّی دارد که در جوامع سنتّی هر کس استقلال اقتصادی نسبی خویش را دارا میباشد. در این گونه جوامع خانواده یک واحد تولید و مصرف بوده و هرکس قادر است نیازهای خویش را تامین نماید. در روستای ده برآفتاب روابط میان افراد بیشتر از آنکه مبتنی بر رفع نیازها و یا تقسیم کار باشد بر عواطف و احساسات مبتنی ست و هنوز رنگ و بویی از تعصّبات را به خود دارد. آنان در شادیها و غمهای یکدیگر شریکند.
ادامه دارد...

روابط میان خانواده ها ، خویشاوندان و همسایگان و...

      روستای ده برآفتاب همانند سایر نقاط روستایی ایران موقعیتی سنتّی دارد که در جوامع سنتّی هر کس استقلال اقتصادی نسبی خویش را دارا میباشد. در این گونه جوامع خانواده یک واحد تولید و مصرف بوده و هرکس قادر است نیازهای خویش را تامین نماید. در روستای ده برآفتاب روابط میان افراد بیشتر از آنکه مبتنی بر رفع نیازها و یا تقسیم کار باشد بر عواطف و احساسات مبتنی ست و هنوز رنگ و بویی از تعصّبات را به خود دارد. آنان در شادیها و غمهای یکدیگر شریکند. در هنگام بروز حوادث و مشکلات به یاری یکدیگر می شتابند. در زمان فوت یکی از افراد روستا تمامی افراد روستا احساس همدلی و همدردی خویش را با حضور در زمان دفن بر سرمزار او و همنشینی با خانواده عزادار تا مدّت مدیدی نشان می دهند. در هنگام شادی ها و عروسی ها نیز در کنار یکدیگرند و احساس تعلّق خویش را به یکدیگر با دعوت افراد بزرگ خانواه ها و در صورتی که از بستگان نزدیک باشد با دعوت از خانواده ایشان در شادی هایشان ابراز می دارند. در این روستا اختلافاتی که به نزاع کشیده شود به ندرت اتّفاق می افتد ولی گاهی چنین حوادثی رخ می دهد که در این صورت افرادی که عقلشان مرکب احساسشان است برای کمک به فردی که با او نسبت نزدیکی دارند جهت سرکوبی طرف مقابل می شتابند . این افراد آتش خصومت را شعله ورتر می کنند . اما در اینگونه حوادث کمتر اتّفاق می افتد که یک طرف پیروز شود . چرا که افرادی پخته و با نفوذ وجود دارند که جدای از تعّصبات جهت رفع خصومتها اقدام می کنند و کمتر موردی از اختلافات است که در دورن روستا حل نشود . در مورد رابطه همایسگی احترام زیادی برای یکدیگر قائلند و گاهی همسایه را از برادر به خود نزدیکتر می دانند. چرا که در هنگام بروز حوادث و یا مشکلات اولّین کسیکه به کمک طلبیده میشود و به یاری فرد می شتابد همسایه است . در هنگام خوشی ها و ناخوشی ها همسایه ها نقشی فعّال دارند . در زمان عروسی ها و یا دیگر مراسم همسایه ها اتاقهای خود و یا وسایل مورد نیاز را در اختیار یکدیگر قرار می دهند و خود نیز به کمک آنان می شتابند که در اینگونه موارد زنان نقش فعالتری نسبت به مردان دارند و بیشترین موردی که وجود دارد پختن نان است که در منازل توسط زنان تهیه میشود و زنان و دختران همسایه به کمک او می شتابند . در زمان درو کردن محصولات و کمباین کردن آنها مردان فامیل دسته جمعی به کمک یکدیگر می روند تا تمام محصولات جمع آوری شود .

 ازدواج

تعریف

      ازدواج عملی است که پیوند بین دو جنس مخالف را بر پایه روابط پایای جنسی موجب میشود . در تعریف ازدواج روابط جسمانی بین دو انسان از دو جنس مخاف به خودی خود کافی به نظر نمی رسد چه ازدواج مستلزم انعقاد قراردادی اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب میشود. [1]

      با توجّه به ورود فرهنگ به حریم زوجیت میتوان گفت ازدواج به تمام معنی یک پدیده اجتماعی است.علی الخصوص که تحت نظارت دقیق و در مواردی نگران جامعه صورت می پذیرد. وجود قواعد سخت و دقیق ناظر بر ازدواج در طول تاریخ گواه همین مدعاست. ممنوعیت ها: به معنای قوانین خاصی که در راه گزینش همسر وضع میشوند و مانع تحقق ازدواج بین افرادی ویژه می گردند. پیدایی دو صورت از زوجیت  

(برون  همسری[2] و درون همسری[3] )در نتیجه تمهید این قوانین صورت پذیر است . آنچه موجب پیدایی هر دو صورت فوق الذکر را پدید می آورد قاعده جهانی زوجیت است . با نام ممنوعیت ازدواج به محارم[4]و به معنای منع زوجیت با آنانی است که از جانب جامعه حرام تلقی میشود.  [5]

انواع ازدواج از نظر زمان ( دائم – موقت )

  در روستای ده برآفتاب ازدواجها تنها بصورت دائم اتفاق می افتد و تاکنون موردی از ازدواج موقت صورت نگرفته است و اصولاً نگاه مردم ده برآفتاب به ازدواج موقت نگاه خوشایندی نیست .

درون همسری وبرون همسری

ازدواجهای درون همسری و برون همسری هر دو وجود دارند. قبلاً ازدواجها بیشتر به صورت درون گروهی بوده و به ندرت از محدوده روستا فراتر می رفته است ولی اکنون به دلیل بیشتر شدن ارتباطات ازدواجهایی با سایر نقاط (( روستاهای اطراف و دیگر شهرها و استانهای کشور )) صورت گرفته است .

ازدواجهایی که درون گروهی بوده اند بیشتر فامیلی بوده و ازدواج دختر عمو – پسر عمو بوده است .

 ازنظرتعددزوجات

در روستای ده برآفتاب تک زنی بیشتر از چند زنی معمول است ولی دو زنی نیز در مواردی دیده میشود و قبلاً مواردی وجود داشته که یک مرد تا چهار زن اختیار نموده است .

نوعی از ازدواج نیز وجود دارد که فردی با همسر برادر فوت شده اش ( بیوه برادرش ) ازدواج می کند [6]و این بیشتر در صورتی است که از برادر فرد فرزندانی وجود داشته باشد .

انتخاب همسر

در بسیاری از جوامع، انتخاب همسر تحت مقررات و نظارت قواعد درون همسرگزینی و برون همسرگزینی قرار دارد. قاعده درون همسری حکم می کند که فرد ازدواج کننده باید در داخل گروه معینی که به آن تعلّق دارد ازدواج کند و قاعده برون همسری ازدواج را در بیرون از دایره گروه خاصی که فرد بدان تعلّق دارد تجویز می کند.

درایران مانند دیگر جوامع اسلامی ازدواج با خویشان نزدیک ممنوع است. در بعضی ادیان مانند مسیحیت، این دایره وسیعتر است و شامل ممنوعیت ازدواج عمو زاده ها و عمه زاده ها نیز میشود . همسرگزینی با دو روش و شیوه مختلف انجام میشود . روش اوّل آنکه در آن انتخاب معمولاً براساس عشق و علاقه استوار است. انتخاب آزادانه دوطرف اهمیت دارد. در روش دوّم انتخاب در اختیار خانواده هاست و والدین در مورد همسر گزینی  فرزند انشان تصمیم می گیرند.

 در روستای ده برآفتاب همانند اکثر نقاط ایران برای دختر انتخاب شدن و برای پسر انتخاب کردن او و خانواده اش مهمترین بخش در انتخاب همسر است. یعنی اینکه دختر منتظر می ماند تا فردی یا خانواده ای او را مورد پسند قرار دهند و به خواستگاری او بروند و حتّی نقش او در پذیرش یا عدم پذیرش مردی که در آینده همسر او خواهد بود نقشی ضعیف و در بعضی موارد هیچ گونه نقشی ندارد ولی این جایگاه برای پسران وجود دارد که در صورت عدم تمایل به ازدواج با فردی که از جانب خانواده پیشنهاد گردیده با آن مخالفت نماید ولی ذکر این نکته لازم است که با وسیعتر شدن دامنه اطلاعات و آگاهی های مردم و شناختی هر چند ضعیف نسبت به حقوق زنان، اکنون آزادی بیشتری برای ازدواج زنان نسبت به زمانهای قبل در نظر گرفته می شود. بطور کلّی در دو حالت انتخاب همسر صورت می گیرد.

اوّل آنکه پسری دختر مورد علاقه اش را به خانواده خود معرفی می کند و در صورت صلاحدید والدین و افراد بزرگ خانواده و گاهی بزرگان فامیل، دختر مورد نظر مورد مشاهده و مطالعه قرار می گیرد که این کار توسط زنان صورت می گیرد و در صورت انتخاب آن با کنایه از خانواده دختر جهت انجام مراسم خواستگاری اجازه   می گیرند و خانواده دختر در صورت تمایل رضایت خود را اعلام می کنند و در مواردی جواب را به زمان دیگری موکول می کنند. که در این فرصت خانواده دختر نیز با دیگر افراد خانواده و فامیل مشورت می کنند و دختر را نیز در جریان قرار می دهند که غالباً نظر خود را نظر والدین میداند و در صورتیکه عدم رضایت از طرف دختر شدید باشد با حربه قوی و مؤثر و عمومی زنان مثلاً اظهار خودکشی سدی در مقابل دیگران ایجاد میکند و در صورتیکه خانواده اصرار به ازواج دو نفر داشته باشند با استفاده از زبان نرم و گاهی با کتک کاری او را راضی می نمایند و اگر اینها مؤثر واقع نشد آنان نیز با عذر خواهی از خانواده پسر عدم رضایت خود را از ازدواج اعلام میدارند و در صورت مثبت بودن نظر خانواده زمانی را با توافق خانواده پسر جهت انجام خواستگاری تعیین می کنند. در روز خواستگاری که به ( کدخدا کشونی ) معروف است پدر و مادر و گاهی چند نفراز ریش سفیدان فامیل پسر به خانه دختر میروند و ساعت یا انگشتری را به دختر که معنی نشان کردن آن دختر است می دهند تا کسی دیگر به فکر خواستگاری از او نیفتد. در روز برگزاری خواستگاری زمان عقد و عروسی تعیین میگردد و غالباً صیغه محرمیّت جهت رفع موانع شرعی در ارتباط بین دختر و پسر در زمان نامزدی نیز در روز خواستگاری خوانده می شودکه از این روز ارتباطات بیشتر می شود. ( پسر و دختر در اوایل به دلیل شرم و حیا کمتر همدیگر را ملاقات می کنند) معمولاً پسر به خانواده نامزد خود می رود که در اوایل به همراهی یکی از افراد بزرگ خانواده خود ( بدلیل کمرویی ) به خانه دختر می رود و کم کم رفت و آمد عادی می گردد و ارتباط دختر و پسر در حضور خانواده دختر صورت می گیرد و این ارتباطات کم و بیش ادامه پیدا می کند تا زمان عقد که در روز عقد مقادیر مهریه و شیربها تعیین می  گردد( قبلاً بوسیله پول و بزومیش و گاو تعیین می شد ولی اکنون از سکّه و پول جهت تعیین مهریه و شیربها استفاده میشود. ) قبل از برگزاری مراسم عقد مبلغی پول به توافق طرفین جهت خرید لوازم خانگی که آن هم از طرف خانواده دختر تعیین شده به خانواده دختر پرداخت می گردد و خانواده دختر نیز مقداری لوازم آشپزی و لوازم پخت نان و تعدادی بالش را به همراه جهیزیه خریداری شده به خانواده داماد می فرستند و مادر عروس مقداری البسه برای افراد خانواده داماد و مادر داماد برای افراد خانواده عروس رد و بدل می کنند. زمان انجام مراسم عروسی افراد هر دو خانواده از افراد مورد نظر (دوستان اقوام و آشنایان ) دعوت می کنند. افرادی که کارتهای دعوت را می رسانند مبلغی توسط مدعوین به عنوان ( پای رنجون ) به مقدار توان فرد مدعو به آنان داده می شود. بعد از پذیرایی از میهمانان عروس و داماد به همراه اقوام داماد به خانه داماد می روند.

بعدازسه روز که از مراسم عروسی گذشت خانواده عروس،دخترخود را دعوت می کنندکه اصطلاحاً     (واطلبونی، vatalaboni) گفته می شود. و عروس دو تا سه روز در منزل پدر خود می ماند و بعد از گذشت این مدّت چند تن از زنان فامیل پسر جهت بازگرداندن عروس به خانه خود به منزل پدر عروس می روند و پدر عروس نیز در یک وعده ناهار یا شام همسایه های خود را دعوت می کند و به این ترتیب عروس را به منزل داماد بر می گردانند. میزان گستردگی و هزینه ای که صرف ازدواج می شود بستگی به مقدار توان مالی طرفین دارد. همچنین اگر دختر و پسر از اقوام نزدیک هم باشند عروسی ساده تر برگزار می شود. میهمانانی که دعوت
 می شوند هر یک بعد از صرف غذا مبلغی پول را به یکی از طرفین که از جانب او دعوت شده پرداخت می کنند.

[1] - ساروخانی- باقر، جامعه شناسی خانواده، ص 23

[2]- exogamy

[3]- endogamy

[4]- incest

[5] - ساروخانی- باقر، جامعه شناسی خانواده، ص 28 تا 29

[6]- در جامعه شناسی خانواده و ازدواج ، این نوع ازدواج لویرا levirate ، نامگذاری شده است ( روک جامعه شناسی خانواده ، باقر ساروخانی،ص34)

تاریخچه روستای ده‌برآفتاب

تاریخچه روستای ده‌برآفتاب

 

سادات میر که اکنون در روستای ده‌برآفتاب ساکن اند از نوادگان آقامیر هستند که با ۲۳ نسل به امام سجّاد منتسب می‌شوند و بنا به قولی آقا میر معاصر امیر تیمور گورکانی بوده و ماجرایی را از برخورد این دو نقل می‌کنند که اگر چه بیشتر به افسانه شباهت دارد اما حاکی از کرامات آقا میر است .

تاریخچه روستای ده‌برآفتاب

 

سادات میر که اکنون در روستای ده‌برآفتاب ساکن اند از نوادگان آقامیر هستند که با ۲۳ نسل به امام سجّاد منتسب می‌شوند و بنا به قولی آقا میر معاصر امیر تیمور گورکانی بوده و ماجرایی را از برخورد این دو نقل می‌کنند که اگر چه بیشتر به افسانه شباهت دارد اما حاکی از کرامات آقا میر است .

تا زمان میر محمّدحسین که از نوادگان آقا میر بوده در دهدشت سکونت داشتند. که در زمان حمله محمود فغان بدلیل خسارات زیادی که به آنجا وارد می‌آید میر محمّدحسین به ناچار به منطقه ای در بویراحمد بنام بلی کارون «به معنای بلوط» در قسمت جنوبی بویراحمد مهاجرت می‌کند و تا زمان وفات در این نقطه سکونت داشته و بعد از میر محمّدحسین فرزند او بنام میر فتاح اداره امور را بدست می‌گیرد و بعد از مدّتی روستایی بنام گچسار را از طایفه آقایی خریداری میکند.( با دادن یک شمشیر) به اینجا نقل مکان می‌کنند.

با گذشت چند سال که از اقامت آنان در گچسار که در حدود چهار کیلومتری جنوب غربی ده‌برآفتاب قرار دارد می‌گذرد. طایفه آقایی با همدستی دو تن از برادر زادگان میر فتاح بنام عیوض و ره زا «رضا» بدلیل طمعی که برای تصاحب زمین داشتند به طایفه میر فتاح حمله کرده و دو نفر از فرزندان میر فتاح را به قتل می‌رساند و اموال آنان را به غارت می‌برند. میر فتاح باز به ناچار به منطقه دروهان در ۴۰ کیلومتری غرب یاسوج مهاجرت می‌کند و به نزد خداکرم خان، خان بویراحمد سفلی که پسر خاله او بوده شکایت می‌برد. اما خداکرم خان از دادن هرگونه کمکی به او دریغ می‌ورزد و میر فتاح دلشکسته بر می‌گردد و چون فرد بسیار مؤمن و متّقی بوده از خدا تقاضای انتقام فرزندان خود را می‌کند چون از طرف خداکرم خان نیز مورد بی مهری قرار گرفته بوده او را نفرین می‌کند که چند روز بعد در عروسی فرزند خداکرم خان دو تن از فرزندان او( در یک روز) بوسیله لگد اسب کشته می‌شوند و دو نفر قاتل نیز یکی از آنان کشته می‌شود و دیگری مفقود می‌شود و نسل آنان بطور کلی منقرض می‌شود( این حوادث به فاصله چند روز اتفاق می‌افتند) بعد از این واقعه خدا کرم خان که کشته شدن فرزندان خود را ناشی از نفرین میر فتاح می‌دانسته به دل جویی از او پرداخته و اموال غارت شده آنان را باز پس می‌گیرد. این مهاجرت مدّت ۲۰ سال بطول می‌انجامد.

میر فتاح در این مدّت از دنیا می‌رود و در کنار پدر خود به خاک سپرده می‌شود و هم اکنون مقبره او بعنوان زیارتگاهی برای مردم دوستدار خاندان نبوّت است. بعد از این مدّت چهار تن از فرزندان میر فتاح به نامهای، میر نصیب اله، میر گدا، میر محمّد حسین و میر منصور به گچسار باز می‌گردند و به کار کشاورزی و دامپروری مشغول می‌شوند. به احیاء نهر آبی می‌پردازند که از زمانهای قدیم وجود داشته ولی بدلیل عدم استفاده از آن از بین رفته بود.( با کمک گرفتن از ملاقباد( خان منطقه سی سخت) که در قبال دادن مقداری زمین از او کمک خواستند) در همین زمان دو تن از فرزندان ملاقباد بدستور سرتیپ خان و غلامحسین خان، خان بویراحمد علیا کشته می‌شوند و بعد از مدّتی برای اصلاح نفاق بین خود یا اصطلاحاً( خون بس) مقداری از خاک ده‌برآفتاب را به ملاقباد می‌بخشند. که با این کار ملاقباد قدرت بیشتری به دست می‌آورد و شروع به زورگویی به مردم می‌نماید و هر سال در گرفتن خراج( بهره مالکانه) فشار بیشتری به مردم وارد می‌آورد که موجب نارضایتی اهالی ده‌برآفتاب را فراهم می‌نماید که مردم ده‌برآفتاب با اتّحاد با یکدیگر و انجام یک حمله دست ملاقباد را از خاک ده‌برآفتاب کوتاه می‌نمایند و قلعه هایی که در نقاط مختلف روستا ساخته بود را به آتش می‌کشند.

ذکر این نکته قابل توجّه است که سادات ده‌برآفتاب بدلیل عدم وابستگی به هیچ یک از خوانین منطقه و واقع شدن در مرز بین بویر احمد سفلی و علیا هرگاه که بین خوانین نزاعی رخ میداده و یا کسی به قتل می‌رسیده و بعد از مدّتی به فکر اصلاح می‌افتادند و برای رفع اختلاف قسمتی از خاک ده‌برآفتاب را می‌بخشیدند . از آنجمله کشته شدن سیف اله شجاعی کد خدای طایفه آقایی بدست ناصرخان و محّمدحسین خان طاهری که در نتیجه آن ۵/۱ دانگ از خاک ده‌برآفتاب به طایفه آقایی واگذار گردید و هم چنین کشته شدن کریم خان(خان بویراحمد علیا) توسط ملاقباد و بخشش سه دانگ از خاک ده‌برآفتاب به طایفه کریم خان، این وقایع و بذل و بخشش ها تا به جایی بود که از مجموع ۶ دانگ خاک ده بر آفتاب در زمان تقسیم اراضی( اصلاحات ارضی) به ۱۸ دانگ تقسیم شده بود که همین موجب بروز اختلافاتی بین خوانین با یکدیگر و با صاحبان قباله ها و از طرف دیگر مابین اهالی ده‌برآفتاب و خوانین و صاحبان قباله ها گردید که مردم ده‌برآفتاب با خرید تعدادی از قباله های افراد، و عده ای از مدعیان نیز از اعدای خود صرف نظر نمودند که نهایتاً دست همه آنان از خاک ده‌برآفتاب کوتاه گردید و زمینهای مزروعی ده‌برآفتاب بین ساکنان آن که مجموعا هشت فامیل بودند تقسیم گردید.

«میر نصیب اله، میر گدا، میر محّمدحسین، میر باقری، آخوندی، میر منصوری، میر معصومی، میر عبدالرضایی» در همین زمانها بود که در محدوده جفرافیایی ده‌برآفتاب نقاط مسکونی دیگری شکل گرفت که به نامهای بندان، جامال، سرچال، ده میر مختار و ده میر لطف اله معروف شدند و همه ساکنان این نقاط مسکونی را اهالی ده‌برآفتاب تشکیل می‌دادند که با توجّه به پراکندگی مزارع خود و یا دسترسی به محل چرای بهتر برای دامهای خود در این نقاط ساکن شدند.

زندگی در این نقاط ادامه پیدا کرد تا در سال ۱۳۵۵ سه روستای ده‌برآفتاب – ده میر مختار و ده میر لطف اله که فاصله نزدیکی با یکدیگر داشتند در یکدیگر ادغام گردیدند و روستای ده‌برآفتاب علیا را تشکیل دادند. که در آن موقع ۲۵ خانوار و ۱۳۲ نفر جمعیت داشته و روستاهای گچسار، سرچال، جامال و بندان به روستای ده‌برآفتاب سفلی موسوم گردیدند. اگر چه هنوز هم با نامهای اصلی خود خوانده می‌شوند و اکثر ساکنان آنها به روستای ده‌برآفتاب علیا مهاجرت کرده اند و سرزمینی که ده‌برآفتاب نامیده می‌شود حاصل مرارت های بیشماری است که گذشتگان این قوم تحمّل کردند و زیر بار هیچ زوری نرفتند و تزویر هیچ مزدوری آنانرا نفریفت و به زر هیچ زرمداری شرافت انسانی خویش را نفروختند تا جایی که در دوران جنگ تعداد ۲9 شهید و بالغ بر ۱۵۰ جانباز را تقدیم هدف خویش نمودند

 

 

نویسنده:سیدمستجادحسینی

روستای ده‌برآفتاب را بیشتر بشناسیم-قسمت اول

موقعیت جغرافیایی :

 روستای ده‌برآفتاب یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد از استان کهکیلویه و بویراحمد می‌باشد که در ۱۵ کیلومتری شمال غربی یاسوج و در سر راه جاده یاسوج به سی سخت قرار دارد. از طرف شرق به روستای گنجه ای و از طرف غرب به روستاهای امیرآباد و تله گاه محدود می‌شود و شهر سی سخت در قسمت شمال غربی روستا واقع گردیده. سراسر مرز شمالی روستا را رشته کوه زاگرس تشکیل می‌دهد. در جنوب شرقی روستا، روستای سه ریز و درجنوب آن روستاهای فیروزآباد و راه مالی واقع شده اند.

 ادامه دارد...

موقعیت جغرافیایی :

 روستای ده‌برآفتاب یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد از استان کهکیلویه و بویراحمد می‌باشد که در ۱۵ کیلومتری شمال غربی یاسوج و در سر راه جاده یاسوج به سی سخت قرار دارد. از طرف شرق به روستای گنجه ای و از طرف غرب به روستاهای امیرآباد و تله گاه محدود می‌شود و شهر سی سخت در قسمت شمال غربی روستا واقع گردیده. سراسر مرز شمالی روستا را رشته کوه زاگرس تشکیل می‌دهد. در جنوب شرقی روستا، روستای سه ریز و درجنوب آن روستاهای فیروزآباد و راه مالی واقع شده اند.

 

 

ناهمواری ها

 

 

از آنجا که این روستا در ناحیه ای کوهستانی واقع گردیده پستی و بلندی های زیادی در آن وجود دارد که از بلندی های آن می‌توان از ارتفاعات تنگال قاف، دلی، برف کرمو، گردنه بره باز و کوه حجال را نام برد. که اینها از بلندترین قلّه های رشته کوه دنا می‌باشند و همچنین از گردنه قلیانی،کل خاری دون،گردنه مله گرگی، سرکشا، را که از دیگر ارتفاعات منطقه می‌باشند می‌توان برشمرد. در کنار این بلندی ها درهّ ها و شیارهایی وجود دارد که مهمترین آنها بنامهای درّه درّه، درّه گلی، چهار درّه، درّه گچی، درّه خوردیل، درّه جابهاره، بیشه گچسار، کر خرسی معروفند. مناطقی نیز بصورت هموار وجود دارد که غالبا در آنها کار کشاورزی صورت می‌گیرد که مهمترین آنها بدین ترتیب اند : سربخل کل- سراشکفت-تختیل-سواره جاپنبه ای- پنج بهری – خل ورودون – جا پیازی – جاجویل – پرغ انداز .

 

آب و هوا

دمای متوسط هوا از ۳۶ درجه سانتیگراد در گرمترین ماههای سال تا ۱۰ درجه سانتیگراد زیر صفر در فصل سرما متغیر است. باران معمولاً از آبان ماه شروع و تا اردیبهشت ماه به تناوب ادامه دارد. متوسط بارندگی در حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر در سال( گاهی بیشتر) است.

روستای ده‌برآفتاب به دلایل متعدد از جمله واقع شدن در دامنه زاگرس از چشمه های متعددی برخوردار است. از آن جمله چشمه گردو، چشمه سفیداری، چشمه میر علی شیری، چشمه بیشه گچسار، چشمه بندان، چشمه درّه درّه، چشمه چنگالی، چشمه اوله، چشمه تُپ تُپو و چشمه چال چویلی است.

در محدوده جغرافیایی روستا دو رودخانه جاری است. یکی رودخانه بشار که با گذشتن از قسمت جنوبی روستا نهایتاً به رود کارون می‌ریزد. و دیگری رودی کوچک که حد فاصل روستای ده‌برآفتاب و روستای گنجه ای است و از رشته کوه دنا سرچشمه می‌گیرد و به رودخانه بشار می‌ریزد و آب مزروعی روستا از همین رودخانه است و با احداث نهری به طول چهار کیلومتر به روستا وارد می‌شود. آب شرب روستا نیز در امتداد همین نهر و بوسیله لوله از فاصله ای حدود پنج کیلومتر قبل از آب مزروعی و مجموعا بطول ۹ کیلومتر به دو منبع فلزی که در قسمت شمالی روستاست وارد می‌شوند و بوسیله آب لوله کشی به همه منازل وارد می‌شود.

 

 

پوشش نباتی *

این روستا بدلیل واقع شدن در ناحیه معتدل سردسیری و فراوانی بارش و بالا بودن نسبی رطوبت زمینه رویش گیاهان و درختان متعددی را فراهم آورده است. که از گیاهان و درختان با ارتفاع زیاد می‌توان از بلوط ، پسته کوهی ، چنار، صنوبر(خیلی کم)، تاگ نام برد. و از درختان با ارتفاع متوسط بن، زالزالک ، ارزن( بادام کوهی) ، کاج وحشی و کیکم را می‌توان نام برد و همچنین شن و خوشک از این گونه اند.

از گیاهان کم ارتفاع بعضی خواص دارویی دارند و بعضی خوراکی اند و برخی نیز جهت علوفه حیوانات جمع آوری می‌شوند و برخی غیر خوراکی و یا سمی‌اند.

 

از جمله گیاهانی که جنبه دارویی* دارند می‌توان از :

پشموک( پشمک) Pshmok ، بکلو Bakalo، گوش بره Gosh Bareh، آویشن کوهی۱۰- درمه۱۱ Daram شیرین بیان Shirin Baian۱۲، خاکشیر ۱۳، برنجاس Brenjas، انگیون Angu، اولیله Oulileh ، گل بنفشه ، بله Balah

 

گیاهانی که جنبه خوراکی دارند :

کنگر Kangar، کاسنی Kasni ، ریواس Rivas، کارده Kardeh، تره کوهی ، قارچ، خرگریفKargeref، لیزک Lizak،شمشیره Shamshirah،تولهTolah، دون بنگشتی Don Bengeshti سیرمه گیاه Sirmeh Giah، ریحون، پونه، غلفه Gholfeh، لپو Lopoh، غازی اغا Ghazi agha، کلک اویی Kelk ouie، سیر کوهی ، تی تپره Tay Taparah، گوپلنگ Gopeleng، تگ Tog ، سینه کوگی Sineh kogi، دره( تمشک) .

و از گیاهان کم ارتفاع که مصرف دامی‌دارند :

چمن وحشی ، کالو kallo ، جارو سفید (جیر) Giyer، گینه ( گون) Gineh، جاشیر Jashir، خاری Khari

و از دیگر گیاهان غیر قابل مصرف :

گل کره دز Gol kareh doz، خار زرد ، گل گاخیرو( گل شیپوری) Gol gakhairo، خار تنگو khartengo، گوش گرگی Gosh gorgi.

 

 

زندگی جانوری

حیوانات وحشی بسیاری در این منطقه زیست می‌کرده اند که بدلیل نابودی جنگلها و شکار بی رویه ی آنها نسل آنها در این منطقه رو به نابودی گذاشته و یا به مکانهای امن تری رفته اند، و تعداد قلیلی از آنها یافت می‌شوند، از جمله : گراز، کفتار، شغال، گرگ، روباه، راسو، سمور، پلنگ، بز کوهی، خرس، مار، مارمولک، لاک پشت، قورباغه .

از پرندگان می‌توان:کبک، کبوتر، تیهو، هوپره، هدهد، انواع گنجشک، انواع کلاغ، عقاب،کرکس مرغابی را نام برد.

از انواع آبزیان نیز، ماهی و خرچنگ وجود دارند.

جنس و نوع خاک

جنس خاک( نوع طبقه بندی خاک از لحاظ درجه حاصلخیزی، فرسایش و عوامل آن) :

از نظر زمین شناسی خاک به دو نوع تقسیم گردیده است :

۱- خاکی که حاصل از گدازه های آتشفشان است.

 • زمین های آهکی.

 

زمین های استان کهکیلویه و بویراحمد بطور کلی منشأ آهکی داشته و به همین دلیل از نظر کشاورزی مرغوبیت اینگونه زمینها از زمینهای آتشفشانی کمتر بوده و حاصلخیزی کمتری دارند و به دلیل مجاورت با رشته کوه دنا، زمینهای آن سنگلاخی بوده و جهت درختکاری مناسبتر بوده، تا اینکه برای کشت محصولاتی مانند گندم مورد استفاده قرار گیرد.)

بازدیدکنندگان تارنما

مجموع بازدید کنندگان
4965
صفحات بازدید شده
300343
صفحات بازدید شده امروز
380
بازدید کنندگان امروز
3
بازدید از صفحات دیروز
3773
بازدیدکنندگان دیروز
27