جمعیت روستا

تجزیه و تحلیل آماری


 1. گروههای پنج ساله سنی جمعیت به تفکیک زن و مرد
  ۲. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  ۳. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  ۴. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  ۵. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  ۶. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد


میانگین سنی جمعیت در روستای ده‌برآفتاب ۲۳/۵ درصد است و میانه سنی بین ۱۷ و ۱۸ قرار دارد. بیشترین تعداد جمعیت مردان در سنین ۱۱ و ۱۲ سالگی با ۲۱ نفر و در بین زنان در سن ۱۲ سالگی با ۲۴ نفر جمعیت می‌باشد. بین سن ۵ ساله تا ۲۵ ساله بیشترین تعداد جمعیت قرار دارد و رشد جمعیت از سن پنج ساله به پائین سیری نزولی دارد که نشانه موفقیت آمیز بودن سیاست تنظیم خانواده می‌باشد و از بالا رفتن میزان آگاهی مردم حکایت می‌کند. آنچه از مشاهده این هرم سنی حاصل می‌شود این است که تفاوت چشمگیری میان سنین ۴-۰ ساله و بقیّه سنین وجود دارد همچنانکه در هر گروه سنی، در هر ردیف جنسی تعداد نسبتاً برابری وجود دارد ولی از چهار سال پیش میزان زاد و ولد به شدت کاهش پیدا کرده است و این میزان در بین گروه ۵-۹ ساله و بالاتر زیادتر بوده و در بیشترین موردی که به چشم می‌خورد گروه سنی ۱۰- ۱۴ ساله و ۱۵-۱۹ ساله است که به دوران بعد از انقلاب اسلامی‌مربوط می‌شود که حاصل رشد بهداشت و تشویق مردم از جانب دولت به زاد و ولد بیشتر جهت تأمین نیروی مورد نیاز برای ادامه جنگ و دست کشیدن از سیاستهای کنترل جمعیت زمان قبل از انقلاب می‌باشد و کاهش جمعیت در بین سنین ۴-۰ ساله می‌تواند به دلیل از سرگیری سیاستهای کنترلی جمعیتی است که دولت جمهوری اسلامی‌شروع کرده و نمود آنرا در این روستا ملاحظه می‌کنیم و به گفته مدیر مرکز بهداشت روستا تقریبا تمامی‌کسانی که( مردان) بیشتر از چهار، پنج فرزند داشته اند وازکتومی‌شده اند و در یک روز تنها ۱۵ نفر وازکتومی‌شدند و بقیه نیز چه زن و چه مرد با استفاده از روشهای جلوگیری از تولد فرزند از رشد جمعیت جلوگیری کرده اند

«تجزیه و تحلیل آماری»


 1. گروههای پنج ساله سنی جمعیت به تفکیک زن و مرد
  ۲. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  ۳. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  ۴. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  ۵. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد
  ۶. جمعیت بر حسب سنین منفرد به تفکیک زن و مرد


میانگین سنی جمعیت در روستای ده‌برآفتاب ۲۳/۵ درصد است و میانه سنی بین ۱۷ و ۱۸ قرار دارد. بیشترین تعداد جمعیت مردان در سنین ۱۱ و ۱۲ سالگی با ۲۱ نفر و در بین زنان در سن ۱۲ سالگی با ۲۴ نفر جمعیت می‌باشد. بین سن ۵ ساله تا ۲۵ ساله بیشترین تعداد جمعیت قرار دارد و رشد جمعیت از سن پنج ساله به پائین سیری نزولی دارد که نشانه موفقیت آمیز بودن سیاست تنظیم خانواده می‌باشد و از بالا رفتن میزان آگاهی مردم حکایت می‌کند. آنچه از مشاهده این هرم سنی حاصل می‌شود این است که تفاوت چشمگیری میان سنین ۴-۰ ساله و بقیّه سنین وجود دارد همچنانکه در هر گروه سنی، در هر ردیف جنسی تعداد نسبتاً برابری وجود دارد ولی از چهار سال پیش میزان زاد و ولد به شدت کاهش پیدا کرده است و این میزان در بین گروه ۵-۹ ساله و بالاتر زیادتر بوده و در بیشترین موردی که به چشم می‌خورد گروه سنی ۱۰- ۱۴ ساله و ۱۵-۱۹ ساله است که به دوران بعد از انقلاب اسلامی‌مربوط می‌شود که حاصل رشد بهداشت و تشویق مردم از جانب دولت به زاد و ولد بیشتر جهت تأمین نیروی مورد نیاز برای ادامه جنگ و دست کشیدن از سیاستهای کنترل جمعیت زمان قبل از انقلاب می‌باشد و کاهش جمعیت در بین سنین ۴-۰ ساله می‌تواند به دلیل از سرگیری سیاستهای کنترلی جمعیتی است که دولت جمهوری اسلامی‌شروع کرده و نمود آنرا در این روستا ملاحظه می‌کنیم و به گفته مدیر مرکز بهداشت روستا تقریبا تمامی‌کسانی که( مردان) بیشتر از چهار، پنج فرزند داشته اند وازکتومی‌شده اند و در یک روز تنها ۱۵ نفر وازکتومی‌شدند و بقیه نیز چه زن و چه مرد با استفاده از روشهای جلوگیری از تولد فرزند از رشد جمعیت جلوگیری کرده اند.


جمعیت بر حسب میزان تحصیلات


از مجموع ۹۲۹ نفر که بالاتر از ۶ سال سن دارند،۱۴/۳۲ درصد بیسواد، ۲/۶۹ درصد سواد قدیمی،۶/۹۹ درصد دارای سواد در حد نهضت،۲۷/۱۲ درصد سواد ابتدایی،۲۲/۵ درصد دارای سواد دوره راهنمایی،۲۲/۱۷ درصد دارای تحصیلات متوسطه و ۳/۶۶ درصد از افراد دارای تحصیلات عالی می‌باشند. میزان باسوادی که حاصل تقسیم تعداد باسوادان به جمعیت ۶ ساله و بالاتر است و به صورت درصد بیان می‌شود۸۵/۶۸ درصد می‌باشد و میزان اشتغال به تحصیل که جمعیت شاغل به تحصیل بر جمعیت ۶ ساله و بیشتر تقسیم می‌شود و به صورت درصد بیان می‌شود۳۰/۳۶ درصد است.


جمعیت بر حسب نوع شغل به تفکیک زن و مرد


این شاخص که نشان دهنده این است که یک نفر از جمعیت فعال تکلف چند نفر را در یک جامعه بر عهده دارد.این شاخص در مقایسه با نسبت بستگی کشور ایران که معادل۰/۰۹۴ ۰۹۴/۰ می‌باشد حدود۰/۰۱۶ کمتر است


از مجموع جمعیت سرشماری شده بر حسب نوع شغل، ۲۶۶ نفر از مردان معادل۶۳۶۳/۵۳ درصد و ۱۴۹ نفر از زنان معادل۳۸/۴ درصد به تحصیل اشتغال دارند و از مجموع ۴۹۶ نفر مرد۸/۶۷ درصد یعنی ۴۳ نفر کشاورز از مردان ۳۲ نفر یعنی ۶/۴۵ درصد کارمند و از زنان ۱۵ نفر یعنی۳/۸۶ درصد از زنان کارمندند. ۲۲ نفر از مردان یعنی۴/۴۳ درصد از آنان کار آزاد دارند و ۲۱ نفر یعنی۴/۲۳ درصد از مردان در حال گذراندن دوره خدمات هستند و ۲۰ نفر از مردان معادل۴/۰۳ درصد بیکار و۱۰/۰۵ درصدد از زنان یعنی ۵۹ نفر بیکارند. ۱۹ نفر نظامی‌معادل۳/۸۳ درصد، از مردان ۱۷ نفر معلم یعنی۳/۴۳ درصد و ۳ نفر زن معلم یا ۷۷ درصد معلمند. از مردان ۱۶ نفر معادل ۳/۲۲ درصد دانشجو و از زنان ۳ نفر معادل۷۷ درصد دانشجو، از مردان ۱۲ نفر معادل درصد از کارافتاده و از زنان ۱۶ نفر معادل۴/۱۲ درصد ازکارافتاده و ازمردان ۱۲ نفر معادل ۲/۴۲ درصد کارگر وجود دارد. ۶ نفر دامدار مرد معادل۱/۲۱ درصد، یک نفر دکتر مرد معادل ۲ درصد، ۲ نفر بنا معادل۴ درصد، ۷ نفر راننده مرد معادل۱/۴۱ و ۱۶۳ نفر زن معادل۴۲/۰۱ درصد خانه دار هستند.


با محاسبه ضریب(باز) تکفل که با احتساب جمعیت فعال از نظر اقتصادی سنجیده می‌شود و عمده فعالیتهای اقتصادی که در روستای ده‌برآفتاب ذکر شده اند عبارتند از : کشاورزی، کاراداری،(کارمندی) آزاد، نظامی‌، معلمی‌، کارگری، دامداری، پزشکی، بنایی، رانندگی و با فرمول زیر محاسبه می‌گردد و نشان می‌دهد که این میزان۰/۵۸ است.


جمعیت بر حسب ازدواج به تفکیک زن و مرد


متوسط سن ازدواج که از ضرب تعداد ازدواجها در سن وقوع آنها و تقسیم جمع آنها بر تعداد ازدواجهای واقع در کلیه سنین بدست می‌آید، نشان می‌دهد که متوسط سن ازدواج در روستای ده‌برآفتاب برابر ۱۸/ ۱۸ می‌باشد. بعنوان نمونه :


و لازم به ذکر است برای تعیین متوسط سن ازدواج فقط اولین مد نظر می‌باشد.

توزیع فراوانی متأهلینی که با همسر خود نسبت فامیلی دارند


از مجموع ۳۵ نفر مرد ازدواج کرده که با همسر خود نسبت فامیلی دارند ۱۹ مورد ی۵۴/۲۹ درصد آنان با دختر عموی خود وصلت کرده اند که بیشترین مورد را به خود اختصاص داده و ۶ مورد با دختر خاله یا۱۷/۱۴ درصد، با دختر عمه ۳ مورد یا۸/۵۷ درصد و ازدواج با دختر دایی در مرتبه دوم قرار دارد با ۲۰ درصد از ۳۵ ازدواج.


لازم به ذکر است که بیشتر این ازدواجها مربوط به دوران قبل از انقلاب و تا اوایل انقلاب است که به دلایل گوناگون ازدواجها بصورت درون گروهی کاسته شده است که در این مورد نقش مدیر مرکز بهداشت روستا در آگاه کردن مردم نسبت به مضرات ازدواجهای فامیلی شایان توجه است.


توزیع فراوانی جمعیت بر حسب دفعات ازدواج


حداقل یک بار ازدواج منظور بوده که شامل تمامی‌افرادی می‌شود که تاکنون ازدواج کرده اند. چه آنهایی که اکنون با همسر خود زندگی می‌کنند و چه آنهایی که به علت مرگ همسر یا طلاق یا متارکه بصورت مجردی زندگی می‌کنند که ۱۵۲ مرد یکبار ازدواج، ۱۶ مرد دو بار ازدواج، ۷ مرد با سه مرتبه ازدواج و یک نفر نیز با بیش از سه بار ازدواج یعنی ۵ بار ازدواج کرده است که مجموع مردان ۱۷۶ نفر و از زنان ۱۵۴ نفر یکبار ازدواج، چهار نفر دو بار ازدواج، یک نفر با سه بار ازدواج ثبت گردیده است. که در این دو مورد بیشترین مورد را یکبار ازدواج در مردان با ۸۶/۳۶ درصد و زنان با۹۶/۸۶ درصد به خود اختصاص داده که در مجموع ۹۱/۳۴ درصد ازدواجهای با یکبار را به خود اختصاص داده است.
توزیع فراوانی جمعیت بر حسب نوع بیماریهای اظهار شده به تفکیل زن و مرد
بنابر آنچه اظهار شده از مجموع ۱۰۵۱ نفر جمعیت سرشماری شده ۱۲۳ نفر اظهار بیماری کرده اند که ۶۷ نفر مرد و ۵۶ نفر زن بوده اند و در بین مردان شایع ترین بیماری ها کمر درد و مصدومیت بر اثر مواد شیمیایی زمان جنگ بوده که ۸ نفر اظهار داشته اند ناراحتی قلبی با ۷ مورد، چشم درد با ۶ مورد و نابینایی و معلولیت جسمی‌با ۵ مورد بیان شده اند. کلیه درد و ناراحتی معده در رتبه بعدی جای گرفته که ۴ نفر از این بیماریها اظهار ناراحتی کرده اند دیگر بیماریها ناراحتی اعصاب، دستگاه تنفس، تالاسمی، دیسک کمر، دیابت و معلولیت ذهنی و ناشنوایی، بیماری روانی و گواتر هر کدام با ۲ مورد ثبت شده اند. در مورد زنان نیز معلولیت جسمی‌و کلیه درد هر کدام با ۶ مورد بیشترین زقم را بخود اختصاص داده بعد از اینها فشار خون و گواتر و سردرد و با ۵ مورد، چربی بالای خون و چشم درد با یک مورد، دیابت سه مورد، نابینایی، چشم درد ناراحتی قلبی، اعصاب، معده درد، تالاسمی، دیابت، با سه مورد در مرتبه بعدی قرار دارند. پا درد و کم خونی با دو مورد و بقیه بیماریها هر کدام با یک مورد ناراحتی ثبت شده اند.


توزیع فراوانی مسکن بر حسب نوع آن


در مورد مسکن رایگان لازم به توضیح است که تعداد ۱۵ دستگاه توسط ادارات دولتی بنا شده اند که از این ۱۵ دستگاه ۷ دستگاه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‌برای خانواده های شهدا( والدین و فرزندان شهدا)، ۲ دستگاه توسط سازمان بهزیستی و ۶ دستگاه توسط کمیته امداد امام احداث گردیده.


توزیع فراوانی اتاقهای موجود در روستای ده‌برآفتاب


این رقم در آمارگیری سال ۵۵ برای کل ایران۱/۲۶۱ برای شهرها ۱/۳۷و برای روستاها ۱/۱۷ بوده است و میانگین اتاق برای هر خانوار۳/۱۱ می‌باشد.


توزیع فرواوانی حمام و آشپزخانه در روستای ده‌برآفتاب


چنین نشان می‌دهد که از مجموع ۱۵۵ خانوار روستای ده‌برآفتاب تعداد ۱۱۵ خانوار( منزل) دارای حمام بوده اند که۷۴/۱۹ درصد از ۱۵۵ منزل را تشکیل می‌دهد. همچنین از ۱۵۵ منزل ۹۲ منزل دارای اتاقی جداگانه جهت آشپزخانه بوده اند که۵۹/۳۵ درصد از کل منازل را تشکیل می‌دهد. همچنین لازم به ذکر است که تمامی‌خانوارهای روستای ده‌برآفتاب دارای مستراح می‌باشند. در این روستا وجود حمام عمومی‌لازم بنظر نمی‌رسد کسانی که فاقد حمام هستند غالباً از حمام همسایه ها یا فامیل خود استفاده می‌کنند.


فراوانی مهاجرین بر حسب سن به تفکیک زن و مرد در ده سال گذشته(۷۵-۶۵)
درون کوچی تنها دو نفر بوده که از یاسوج به روستای ده بر آفتاب وارد شده اند و به دلیل نداشتن مسکن مهاجرت کرده اند.از اطلاعات ارائه شده چنین بر می‌آید که در طی ۱۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۶۵ لغایت سال ۱۳۷۵ در مردان کمتر از ۱۵ سال مهاجر دیده نمی‌شود ولی در زنان بین سن ۱۵-۱۲ سالگی در طی ۱۰ سال گذشته ۵ نفر مهاجرت کرده اند که۳۱/۲۵ درصد از جمعیت زنان مهاجر و۸/۶۲ درصد از کل مهاجرین را تشکیل می‌دهند. در سن ۱۸-۱۵ سالگی ۱۳ نفر مرد به عبارتی ۳۰/۹۵ درصد از مهاجرین مرد و۶ نفر زن که۳۷/۵ درصد از جمعیت مهاجر را تشکیل می‌دهند که در سن۱۸-۱۵ سالگی کل مهاجرین۱۹نفر که۳۲/۷۶ درصد از کل مهاجرین بوده اند. در سن ۲۱-۱۸ سالگی ۱۷نفر ک۳۲/۲۹ درصد از جمعیت مهاجر را تشکیل می‌دهند. از میان جمعیت ۲۴-۲۱ ساله ۴ نفر مرد که۹/۵۲ درصد مهاجرین مرد و ۲ نفر زن ک۱۲/۵ درصد از جمعیت مهاجرین زن هستند ۲۴-۲۱ ساله ۶ نفر که مجموع۱۰/۳۴ درصد مهاجرین را تشکیل می‌دهند. در جمعیت ۲۷- ۲۴ ساله تعداد مهاجرین مرد۷ نفر که۱۶/۶۷ درصد مهاجرین مرد را تشکیل می‌دهند و از بین زنان در همین سن۱نفر ک۶/۲۵ درصد از مهاجرین زن را تشکیل می‌دهند و کل مهاجرین در سن ۲۷-۲۴ ساله ۸ نفر که ۱۳/۸۹درصد مهاجرین در این سن هستند. در سن ۳۰-۲۷ سالگی مهاجرین مرد سه نفر که۷/۱۴ درصد مهاجرین مرد در این سن بوده اند و در این سن از زنان مهاجر دیده نمی‌شود. کل مهاجرین طی ۱۰ سال گذشته ۵۸ نفر بوده اند که ۴۲ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بوده اند که ۷۲/۱۴ درصد مرد و ۲۷/۱۶ درصد زن بوده اند.
توزیع فراوانی مهاجرین بر حسب سال مهاجرت به تفکیل زن و مرد در ده سال گذشته(۷۵-۶۵)
محاسبه نتایج نشان می‌دهد که در سال ۶۶-۶۵ از جمعیت مردان یک نفر ۲/۳۸ درصد،در سال ۶۷-۶۶ دو نفر ۴/۷۶ درصد، در سال ۶۸-۶۷ دو نف۴/۷۶ درصد، در سال ۶۹-۶۸ هفت نفر مرد ۰۱۶/۶۷ درصد،در سال ۷۰-۶۹ ازمردان مهاجری وجود ندارد و در سال ۷۱-۷۰ دو نفر مرد۴/۷۶ درصد، در سال۷۲-۷۱ شش نفر مرد که ۱۴/۲۹ درصد از مهاجرین را تشکیل می‌دهند. در سال ۷۳-۷۲ پنج نفرمهاجر مرد که۱۱/۹ درصد مهاجرین مرد است. در سال ۷۴-۷۳ هشت نفر مرد ک۱۹/۰۵ درصد، در سال ۷۵-۷۴ نه نفر مرد مهاجر که۲۱/۴۳درصد از مهاجرین را تشکیل می‌دهد. در بین زنان در سال ۶۶-۶۵ سه زن براب۱۸/۷۵ درصد، در سال ۶۷-۶۶ دو نفر براب۱۲/۵ درصد در سال ۶۸-۶۷ یک نفر براب۶/۲۵ درصد، در سال ۶۹-۶۸ یک نفر براب۶/۲۵ درصد در سال ۷۱-۷۰ مهاجر وجود ندارد. در سال ۷۲-۷۱ نیز مهاجر زن وجود ندارد. در سال ۷۳-۷۲ دو نفر زن براب۱۲/۵ درصد، در سال ۷۴-۷۳ یک نفر برابر مهاجرین زن و مرد دیده می‌شود که در مردان تعداد مهاجرین بین ۱ تا ۹ در نوسان بوده در حالی که در بین زنان حداقل ۱ و حداکثر ۴ نفر مهاجر بوده اند. در بین جمعیت زنان از سال ۶۵ لغایت ۷۵ در تعداد مهاجرین نظم بخصوصی مشاهده نمی‌شود ولی در بین مردان می‌توانیم بگوییم که سیر صعودی دارد. در سال ۶۵، ۱ نفر و در سال ۷۵ به ۹ نفر رسیده ولی در بین زنان در سال ۶۵، ۳ نفر زن مهاجر و در سال ۷۵، ۴ نفر مهاجر دیده می‌شود.


فراوانی مهاجرین بر حسب میزان سواد به تفکیک زن و مرد


از نتایج چنین بر می‌آید که از مردان مهاجر ۳ نفر از آنان دارای سواد ابتدایی ۷ نفر راهنمایی ۲۱ نفر دیپلم و ۱۱ نفر دارای تحصیلات عالی بوده اند و بیشترین مهاجرین ۵۰ درصد از مهاجرین مرد دیپلمه بوده اند و از بین زنانی که مهاجرت کرده اند ۶ نفر دارای تحصیلات ابتدایی که۳۷/۵ درصد از مهاجرین زن را تشکیل می‌دهد و ۸ نفر دارای تحصیلات راهنمایی که ۵۰ درصد مهاجرین زن را تشکیل می‌دهند و در دوره دیپلمه و عالی هر کدام تنها یک نفر بوده اند که هر کدام۶/۲۵ درصد مجموعه زنان مهاجرند.مقایسه این دو گروه چنین نشان می‌دهد که بیشترین زنان مهاجر کسانی بوده اند تحصیلات راهنمایی داشته اند. در مردان کسانی که دارای دیپلم بوده اند بیشترین تعداد مهاجرین را تشکیل می‌دهند. همچنین این میزان در بین زنان و مردان بصورت معکوس هستند. به این ترتیب که در مردان هر چه سواد بیشتر باشد مهاجرین بیشترند در حالی که در بین زنان هر چه سواد کمتر باشد میزان مهاجرت بیشتر است.


توزیع مهاجرین بر حست علّت مهاجرت به تفکیک زن و مرد


در بررسی دلایل مهاجرت مشاهده می‌کنیم که از مردان یک نفر به دلیل ازدواج مهاجرت کرده که ۲/۳۸ درصد از جمعیت مزبور را تشکیل می‌دهد و ۱۵ نفر برای ادامه تحصیل که۳۵/۷۲ درصد از این افرادند و ۱۳ نفر برای کار که معادل۹۵/۳۰ درصدند ۱۱ نفر برای گذراندن خدمت سربازی که معادل ۲۶/۱۹ درسد می‌باشد یک نفر بدلیل نداشتن مسکن و یک نفر به دلیل اشتغال همسر خود مجبور به مهاجرت شده اند و از زنان ۱۱ نفر بدلیل ازدواج که ۶۸/۷۵ درصد از مهاجرین زن می‌باشند. ۴ نفر بدلیل ادامه تحصیل و ۱ نفر بدلیل کار مهاجرت کرده اند. در مقایسه این دو جنس می‌بینیم در مردان بیشترین مورد ادامه تحصیل ذکر شده و بعد از آن که کار و سربازیست ولی در زنان بیشترین رقم مربوط به ازدواج می‌باشد و در مجموع ادامه تحصیل بیشترین مورد را به خود اختصاص داده با ۱۹ مورد و۳۲/۷۶ درصد، بعد از آن کار با ۱۴ مورد و۲۴/۴ درصد بعد از آن ازدواج با ۱۲ مورد و۲۰/۶۹ درصد و سربازی با ۱۱ مورد و۱۸/۹۷ درصد.


توزیع فراوانی مهاجرین بر حسب نوع شغل قبل از مهاجرت به تفکیک زن و مرد


چنین نشان می‌دهد که از مجموع ۵۸ نفر مهاجر که ۴۲ نفر مرد و ۱۶ نفر زن بودند از مردان ۲۹ نفر قبل از مهاجرت به تحصیل اشتغال داشتند ک۶۹/۰۴ درصد از مهاجرین مرد هستند و از مردان ۸ نفر کارمند معادل۱۹/۰۴ درصد،۲ نفر نظامی‌معادل۴/۷۶ درصد، ۲ نفر سرباز معادل۴/۷۶ درصد، ۱ نفر دندانپزشک معادل۲/۳۸ درصد. از زنان نیز ۱۴ نفر محصل معادل۷۸/۵ درصد، ۲ نفر خانه دار معادل ۱۲/۵ درصد بوده اند و از کل جمعیت زن و مرد ۴۳ نفر محصل معادل۷۴/۸۷ درصد، ۸ نفر کارمند معادل ۱۳/۷۹ درصد، ۲ نفر خانه دار معادل۳/۴۵ درصد، ۲ نفر نظامی‌ معادل۳/۴۵ درصد، ۲ نفر سرباز معادل ۳/۴۵ درصد، ۱ نفر دندانپزشک معادل۱/۷۲ درصد از کل جمعیت را تشکیل می‌دادند

مطالب مرتبط

اعلان تارنما

حمایت مالی از تارنمای روستای سادات ده برآفتاب

به اطلاع تمامی سروران گرام می رساند

این سایت با پشتوانه شخصی بیش از یک دهه فعالیت مستمر به دلیل نبود حامی مالی در ابتدای سال جدید میلادی به کار خود پایان خواهد داد

در صورت تمایل به همکاری در پرداخت هزینه های سرویس و نگهداری سایت می توانید به طراح سایت تماس حاصل نمایید.

مدیر و پشتیبان سایت: سیدمصطفی عباس پور

 

 

This will close in 20 seconds